Waarnemingen

Dagelijks komen vele liefhebbers de natuur op het domein bewonderen. Enkelen geven de waarnemingen ook in op de website van Natuurpunt, die de belangrijkste soorten in de Hoge Dijken weergeeft:

Waarnemingen op de Hoge Dijken

 

Bovenstaande link naar waarnemingen.be toont welke soorten in eender welke periode waargenomen worden op de Hoge Dijken. Vaste bezoeker Steven schreef in het najaar 2014 een samenvatting van de broedvogeltellingen die in 2014 gehouden werden:

 

Momenteel is het weer een komen en gaan van vogels op en rond de Roksemput, zangvogels de plas verlatend op weg naar hun winterverblijfplaats en aankomst van de eerste wintergasten zoals wintertaling en smient. Tijd om de balans op te maken van het afgelopen broedseizoen op de Hoge Dijken. Zoals gewoonlijk waren de heggenmussen reeds zeer luidruchtig vanaf februari met meer dan 20 zangposten.  Samen met de winterkoning en tjiftjaf  zorgde de heggenmus gedurende de maanden februari-maart reeds voor heel wat sfeer rond de put, zo telde ik midden maart meer dan 30 zangposten van de klein maar dappere winterkoning alsook van de tjiftjaf. Uiteraard verblijven er gedurende het vroege voorjaar heel wat doortrekkers van deze soorten in het gebied en is het uiteindelijk geschatte aantal broeders een stuk minder. Bij die doortrekkers kon ik dit seizoen ook een aantal rietgorzen waarnemen en herkennen aan zijn typische roep. 

Zoals gewoonlijk doe ik (samen met Dirk en Luc) vanaf midden april tot eind juni een aantal grondige telrondes in het gebied en noteren we het aantal zangposten alsook het aantal broedgevallen van de aanwezige watervogels. Uiteraard hebben we voortdurend de oeverzwaluwwand op grondgebied Jabbeke in het vizier. Tientallen oeverzwaluwen waren reeds zeer actief rond de wand eind april, begin mei met een 5-tal broedpogingen zonder meer.

De activiteit viel dus om onduidelijke redenen plots stil met enkel nog aanwezigheid van oevers samen met boeren-, huis- en gierzwaluwen zwermend boven de plas op zoek naar insecten, rond de oeverwand waren echter geen oeverzwaluwen meer te zien. Op een moment dat we dachten dat het dit seizoen echt niets ging worden merkte ik tijdens een wandeling eind juni bij het bespeuren van de wand echter 12 zeker bezette nestgangen met bedelende jongen. Net zoals vorig seizoen broedde in deze oeverwand opnieuw een koppel bergeend gebruikmakend van een aantal verlaten vos- en konijneholen langs het meest begroeide gedeelte van de oeverwand met later 2 kuikens. Een ander koppel zorgde voor nakomelingen in de open zandvlakte ten noorden van de plas.

Wat betreft de zangvogels noteerden we vanaf half april het hoogste aantal zangposten voor zwartkop, tjiftjaf en winterkoning. In tegenstelling tot vorig jaar opnieuw grasmus maar jammer genoeg geen spotvogel meer.  Gedurende een 10-tal dagen in mei zagen we geregeld een koppel grote zilverreigers rustend in steeds dezelfde bomenrij (met nabijheid van nest) rond de noordelijke inhammen wat ons even deed dromen, maar meer dan een tijdelijke slaapplaats werd het niet en het nest bleek een verlaten nest van houtduif te zijn... In deze inham mochten we sinds meer dan tien jaar een nieuwe broedgast verwelkomen nl. de knobbelzwaan 2 kuikens voortbrengend. Ook een koppel geoorde fuut was gedurende een aantal weken zeer actief in de weer aldaar zonder te kunnen spreken van een broedpoging.

Een aantal geoorde futen (aantal variërend van 2 tot max.18) waren van april tot augustus steeds present op de plas. De beslissing van de Vlaamse Gemeenschap om het waterpeil hoog te houden heeft blijkbaar een gunstige invloed op het broedgedrag van de gewone futen. Waar we vorig jaar geen enkele broedende fuut telden mochten we dit jaar 4 broedgevallen fuut noteren zoals gewoonlijk  laat startend (pas midden juni, meest recente koppel pas daterend van eind juli !). Zeer leuk was het waarnemen van kuikens van de kleinste van de futenfamilie : de dodaars. Naast het waargenomen koppel met 2 kuiken mogen we ook spreken van 2 broedpogingen met voortdurend baltsgedrag tussen de grote lisdodde. Uiteraard op deze locaties ook heel wat meerkoet (gevoelig hogere aantallen) en in mindere mate waterhoen.

 

 geoorde fuut

 Geoorde fuut - Freddy Cordy

 

Als zeldzamere soorten konden we naast een aantal bosrietzangers (aantal blijft afnemen) en tuinfluiters ook 2 zangposten zomertortel alsook braamsluiper noteren. Deze laatste liet zich echter niet meer horen vanaf eind mei...De koekoek daarentegen ontbrak op geen enkele wandeling en vond zonder twijfel zijn nesten tussen de vele kleine karekieten en heggenmussen. De grote afwezigen in het gebied blijven de Cetti’s zanger (sinds de vrij strenge winter 2012-13 verdwenen) en de fitis. Ook de ijsvogel meldde zich opnieuw afwezig met nochtans zijn ideaal broedbiotoop langs de oeverwand.

Hieronder vindt u een overzicht van het aantal zangposten en waargenomen broedende watervogels genoteerd tijdens wandelingen op geregelde tijdstippen gedurende de periode april-augustus :

 

2 zp* bosrietzanger ; 2 zp braamsluiper ; 2 kp** ekster ; min. 3 kp gaai,  min. 2 kp groenvink ; 14 zp heggenmus ; 5 zp houtduif ;  3 kp huismus  ;  12 zp kleine karekiet ; 1 kp koekoek ; 13 zp koolmees ; 17 zp merel ; 8 zp pimpelmees ; 8 zp roodborst ; min. 10 kp staartmees ; 18 zp tjiftjaf ; 7 zp tuinfluiter ; 6 zp Turkse tortel ; 3 zp vink ; 17 zp winterkoning ; 2 zp zanglijster ; 2 zp zomertortel ; 19 zp zwartkop ;  12 met zekerheid bewoonde nestgangen van oeverzwaluw ; groene en grote bonte specht waren constant te horen ; 2 kp bergeend ; 13 kp wilde eend ; 22 kp meerkoet ; 4 kp waterhoen ; 3 kp dodaars ; 4 kp fuut ; geen kuif- en krakeend ; geen broedende ganzensoorten.

* = zangpost(en)

** = koppel(s)

Het broedseizoen zit er alweer op, klaar om ons op te maken voor het winterseizoen en onze wintergasten te inventariseren. Tijdens een bezoek op de put begin oktober hoorde ik reeds het gefluit van smient, het gekrijs van de waterral en zag ik geoorde fuut in winterkleed... ik moet zeggen, ik ben er  reeds volledig klaar voor. Wie zin heeft mag ons steeds vergezellen tijdens onze wintervogeltellingen op de gekende zondagen in samenwerking met Mergus en INBO.

Tot binnenkort op de Roksemput !

 

Steven

Vriend vd Hoge Dijken