Fauna en flora

De Hoge Dijken staat in Vlaanderen vooral bekend als belangrijk vogelgebied. Gedurende ruim 15 jaar vogelobservaties werden in totaal meer dan 150 verschillende vogelsoorten waargenomen.

 

Jaarlijks overwinteren tot 5000 watervogels in en om het domein. Vooral voor de smient, wintertaling, brilduiker en roerdomp vormt het domein een belangrijk overwinteringsgebied. Een buitenbeentje is zeker de grote zaagbek die hier een jaarlijkse overwinteraar is. Het bezoekerscentrum ontleent er zijn naam aan.

 

Tot de jaarlijkse broedvogels op het domein behoren o.a. de kuifeend, fuut en de bergeend. Tientallen oeverzwaluwen vinden in de zandige oeverwanden eveneens een uitstekende broedbiotoop. Opvallende zomergasten zijn bijvoorbeeld de zomertortel, braamsluiper en spotvogel.

 

Ook voor veel trekvogels vormen 'de Hoge Dijken' tijdens het voor- en najaar een uniek oriëntatiepunt of zelfs een aangename rustplaats. Soms dwaalt een rosse franjepoot of een witvleugelstern wel eens af naar het domein.

 

Dit unieke pareltje is niet enkel voor vogels een paradijs. Dankzij de verscheidenheid van het gebied - van droge, zure zandgrond tot vochtig grasland- vormt het ook voor veel planten, vlinders, insecten en zoogdieren een uitstekend biotoop.

 

Vlinderwaarnemingen leverden reeds meer dan 25 soorten op. Gele luzernevlinder, vuurvlinder en koninginnepage zijn hierbij de opmerkelijkste soorten, maar ook dichtheden van meer dan 200 icarusblauwtjes over een afstand van 1 kilometer wijzen op een mooie vlinderbiotoop. Ook de tijgerspin heeft het domein ondertussen gevonden.

 

De opvallendste vegetatie kom je op de warme zandoevers tegen. Muizenoortje en zandblauwtje domineren tussen de groene bedjes van mossen (waaronder het rendiermos en bekermos) en gele bosjes van brem en gaspeldoorn. Aan de oevers kan je tussen het vele riet tandzaad en watermunt ontdekken.

 

Eveneens is er een grote variatie van bomen en struiken waar te nemen: wilg - zomereik - berk - els - es - kardinaalsmuts - sleedoorn - meidoorn - lijsterbes - vlier.